Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. Všeobecné informácie

Michelle Gumafelix  IČO: 47929464, DIČ: 1087162142, zapísaná v ŽR OÚ v Považskej Bystrici pod číslom 330-21837, sídlo: Orlové 123, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „poskytovateľ“), je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti.     

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a študentom vzniká na základe dohody. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom kurzu. Podmienky odhlásenia sa z kurzu sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Platbu za kurz je možné realizovať pred, alebo po kurze.

V prípade kurzu Lekcia po lekcii študent platí iba za dohodnuté lekcie.

V prípade kurzu Balík lekcií, študent musí uhradiť sumu za balík  pred prvou lekciou.

4. Realizácia platby

Prevodom alebo vkladom na účet: SK92 8360 5207 0042 0436 1762 – mBank. 

5. Storno poplatky

Stornovanie lekcie deň vopred (najneskôr do 21:00) je bezplatné. Počet bezplatných stornovaní nemôže za jeden mesiac stúpnuť nad 50 percent. V prípade prekročenia tejto hranice si poskytovateľ vyhradzuje práve účtovať si plnú cenu lekcie aj v prípade stornovania deň vopred.

Pri stornovaní lekcie v deň je konania poskytovateľ požaduje 50-percentnú platbu. Lekciu je možné za týchto podmienok stornovať minimálne 60 minút pred jej začiatkom.

Pri stornovaní lekcie 59 a menej minút pred jej začiatok sa účtuje plná cena.

V prípade, ak študent hodinu nestornuje a nezúčastní sa, požaduje sa plná platba.

Vrátenie peňazí za zaplatený Balík lekcií nie je možné v žiadnom prípade a za žiadnych okolností.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektorov a pod.).

V prípade zrušenia kurzu Balík lekcií (zo strany poskytovateľa) má študent nárok na vrátenie celkovej sumy za počet zostávajúcich vyučovacích hodín.

 V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.

 

 

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.

V prípade zrušenia vyučovacej hodiny zo strany poskytovateľa má študent nárok na náhradu danej vyučovacej hodiny v inom časovom termíne. 

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Výučba neprebieha počas sviatkov a dní pracovného pokoja, ak sa poskytovateľ inak nedohodne so všetkými študentmi v skupine, alebo so študentom v individuálnom kurze.

8. Sťažnosti

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť bezodkladne – telefonicky alebo emailom. Poskytovateľ oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Odstúpenie od zmluvy

Z dôvodu naplnenia kapacít môže poskytovateľ od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, alebo zamestnancov poskytovateľa, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je poskytovateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah.

10. Osobitné ustanovenia

Študent prehlasuje, že učebné materiály poskytovateľa nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, na základe čoho by mohli byť porušené autorské práva.

11. Ochrana osobných údajov

Po prihlásení sa do kurzu študent prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol.

12. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent dohodnutím si kurzu/lekcií prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade študenta, ktorý sa po riadnom skončení kurzu prihlási na pokračovanie v kurze.

 

Všeobecné podmienky platia od 8.2.2016.

us vlajka

Call us at:

0915 119 679

 

sk vlajka

Zavolajte nám:

0948 641 372

Adresa
Orlové 123, 017 01 Považská Bystrica
Telefón
0915 119 679
Email
info@skypeanglictina.sk
Web
http://skypeanglictina.sk
Skype
skypeanglictina.sk