Všeobecné obchodné podmienky

I.
Charakteristika zmluvných strán

 1. Dodávateľ (Marián Kohn) je fyzická osoba – podnikateľ oprávnený na vykonávanie vyučovania v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk.
 2. Objednávateľ (klient) môže byť fyzická osoba, aj právnická osoba.

II.
Predmet VOP

Predmetom tejto zmluvy je výučba anglického jazyka v priestoroch klienta alebo cez internetovú službu Skype alebo Google Hangout.

III.
Objednanie kurzu, miesto a doba konania

 1. Objednávateľ (klient) môže kurz objednať u poskytovateľa osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou.
 2. Objednávateľ si môže objednať kurz u poskytovateľa podľa svojho výberu a aktuálnej ponuky poskytovateľa.
 3. Frekvenciu a počet hodín určí dodávateľ po dohode s objednávateľom. Táto sa môže, priebežne, podľa potrieb a preferencii objednávateľa meniť.
 4. Výučba sa poskytuje všetkým typom študentov na všetkých jazykových úrovniach minimálne raz týždenne 45 minút, 60 minút alebo 90 minút vo vopred dohodnutom čase a na dohodnutom mieste alebo cez internet.

IV.
Cenové a platobné podmienky

 1. Ceny kurzov nájdete v aktuálnom cenníku.
 2. Pri dochádzaní na väčšie vzdialenosti si dodávateľ bude účtovať aj dopravný príplatok 2 eurá za každú cestu za objednávateľom. Týka sa to najmä bratislavských mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo, Karlova Ves, Devín, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Rača a Vajnory.
 3. Objednávateľ, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou zaplatí za realizovanú výučbu na základe vystavenej faktúry do 14 dní odo dňa vystavenia.
 4. Faktúra sa vystavuje spätne za predchádzajúci kalendárny mesiac na základe dochádzkového listu podpísaného od účastníka/účastníkov kurzu.
 5. Dodávateľ môže po dohode s objednávateľom vystaviť aj zálohovú, resp. predfaktúru, ktorá je splatná pred začiatkom kurzu.
 6. Klient, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom môže za vyučovacie hodiny platiť aj jednotlivo po ich realizovaní na základe pokladničného dokladu, ktorý mu vystaví dodávateľ.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať svoje jazykové služby podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje, že sa na vopred dohodnuté miesto výučby dostaví včas a hodinu odučí so zreteľom na individuálne potreby klienta a vopred dohodnutý obsah kurzu. V prípade, že bude na vyučovaciu hodinu meškať 15 a viac minút alebo sa na ňu z objektívnych dôvodov nedostaví, túto nebude objednávateľovi účtovať a s objednávateľom si dohodne náhradný termín riadnej vyučovacej hodiny.
 3. Objednávateľ je povinný sa na vyučovaciu hodinu dostaviť včas a na vopred dohodnuté miesto. Za odučenú hodinu zaplatiť na mieste na základe pokladničného dokladu alebo potvrdiť svoju účasť na hodine v dochádzkovom liste dodávateľa a za vykonanú výučbu zaplatiť na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom na účet dodávateľa.
 4. V prípade, že bude objednávateľ (účastník kurzu) meškať na vopred dohodnutú vyučovaciu hodinu, bude mu táto účtovaná v plnej výške. Takisto ak objednávateľ nenahlási zrušenie vopred dohodnutej hodiny aspoň 12 hodín pred jej začatím, bude mu účtovaná ako odučená.

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonávať iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
 2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia podľa ustanovení Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných platných predpisov Slovenskej republiky.
 3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden.
 4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
 5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ktorá bude platná v lehote 30 dní od dátumu doručenia druhej zmluvnej strane.
 6. Zmluvu je možné uzatvoriť aj na dobu určitú. Po uplynutí doby určitej zaniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom uplynutím dohodnutej doby poskytovania výučby anglického jazyka.
 7. Vypovedanie od Zmluvy nemá vplyv na platobné záväzky oboch zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a tie budú splatné ihneď po vypovedaní. Vypovedať zmluvu je možné aj v prípade uzatvorenej doby určitej. V takomto prípade platí ustanovenie podľa bodu 6. Záverečných ustanovení rovnako ako pri uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú.
 8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Máte záujem o moje kurzy? Prihláste sa na kurz ešte dnes!

Ilustracna fotka

[contact-form-7 id="18" title="Objednávkový formulár"]